»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Več informacij o programih si lahko preberete na naslednjih spletnih povezavah:

EKSRP
(http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

PRP (www.program-podezelja.si/).

 

LAS: OBNOVA VAŠKIH VODNJAKOV IN  PERIŠČA NA ČREŠNJEVCU

Otvoritev obnovljenega vaškega perišča:

Galerija fotografij

Objava z video posnetkom

LAS – Dobro za nas

Projekt LAS je primer dobrih praks sodelovanja šole z lokalno skupnostjo. Poleg šole vključuje še štiri lokalna društva: Krajevna skupnost Črešnjevec ()vodja projekta), KUD Štefan Romih Črešnjevec, Društvo upokojencev Črešnjevec in Društvo invalidov Črešnjevec.

Namen projekta je, da v kraju zaščitimo vodna bogastva in preko na novo vzpostavljenih učnih točk opominjamo na pomen čiste pitne vode ter obiskovalce spodbujamo k trajnostnem ravnanju z vodnimi viri. Šola v projektu sodeluje kot koordinator. Preko praktičnih delavnic skrbi za promocijo trajnostne rabe vodnih virov. Poudarek je na izkustvenem in praktičnem učenju, kjer učenci preko lastnih izkušenj zaznajo oziroma pridobijo informacije o posamezni vsebini ter si na tak način bolje zapomnijo. S projektom  LAS bomo dvigniti zavest o pomenu ohranjanja naravne in kulturne dediščine Črešnjevca ter opozorili na pomen njenega ohranjanja kot razvojnega potenciala v celotni občini Slovenska Bistrica.

Krajani Črešnjevca so bili že v preteklosti tesno povezani z vodo iz vodnjakov, saj jim je le-ta predstavljala pomembno naravno dobrino ter nekaterim celo edini vir pitne vode. Pitna voda še danes predstavlja pomemben razvojni potencial posameznega območja in dobro je, če ga območje zna ustrezno izkoristiti. Črešnjevec se lahko pohvali z izjemno velikim številom vodnjakov. V celotni krajevni skupnosti jih je več kot 35. Skoraj vsaka starejša domačija je imela  lasten vodnjak in nekateri so še danes v uporabi. Večina izmed njih so v zasebni lasti in so obnovljeni. Vodnjaki so z uveljavitvijo vodovoda izgubili svoj pomen in danes služijo zgolj kot dekorativen element domačije.

Glavno vodilo LAS projekta je, da se z oživljanjem dveh zapuščenih vodnjakov in vaškega perišča širimo zavest o pomenu trajnostne rabe vode, spodbujamo k ohranjanju naravne in kulturne dediščine kraja ter prispevamo k ureditvi vaške okolice.

Projekt ima izjemen pomen za celotno območje LAS in širšega zaledja, saj z ureditvijo vaškega perišča in dveh starih vodnjakov načrtujemo preureditev vaškega prostora v kvalitetno življenjsko in učno okolje, namenjeno vsem vaščanom in učencem šole. Vključevanje šole kot vzgojno-izobraževalne institucije je pri obnovi vodnjakov in perišča ključnega pomena, saj bo s svojim delovanjem preko raziskovalnega dela vzpodbujala učence k ohranjanju čiste vode in širila zavest o pomenu ohranjanja naravne in kulturne dediščine med mlajšimi krajani.

V okviru projekta LAS bomo:

  • Prenovili dva vaška vodnjaka in vaško perišče,
  • Uredili začetno izhodišče učne poti Po poteh Črešnjevskih vodnjakov
  • Postavili 2 učni tabli,
  • Izdelali promocijsko gradivo,
  • Izdelali učno gradivo za delo na terenu po projektnem območju,
  • Izvedli različne delavnice na temo zaščite vodnih virov,
  • Izvedli likovno delavnico,
  • Izvedli delavnico izdelave naravnih mil in pralnih praškov,
  • Organizirali medgeneracijski pohod,
  • In še mnogo drugega…

Dostopnost