NEKAJ IZ ZAKONODAJE – OCENJEVANJE, ODSOTNOST, NPZ, …

 

•  Pisno ocenjevanje celotnega oddelka sme biti opravljeno največ dvakrat v tednu in največ enkrat na dan.

•  Učenci 14 dni pred redovalno konferenco ne pišejo izdelkov za oceno, razen v primeru, ko gre za ponovno ocenjevanje pisnih izdelkov, oziroma v zadnjih treh razredih, kjer se izvaja poskusni projekt fleksibilni predmetnik.

•  Če je pri pisni obliki preverjanja znanja celotnega oddelka tretjina ali več učencev ocenjenih negativno oziroma polovica in več učencev v učni skupini, se pisno ocenjevanje enkrat ponovi, razen za učence, ki so bili prvič ocenjeni pozitivno in ponovnega preverjanja ne želijo.

•  Če gre za ponovitev preverjanja lahko učenci pišejo pisne izdelke tudi trikrat v tednu, vendar mora biti med pisanjem drugega in tretjega izdelka en dan presledka.

•  Pri popravnih in razrednih izpitih ocenjuje učenčevo znanje izpitna komisija na imenovanje ravnatelja, ki po uspešno opravljenem izpitu določi tudi splošni uspeh.

•  Na ugovor staršev učenca na oceno ob koncu pouka ( tri dni po prejemu spričevala ) imenuje ravnatelj tri člansko komisijo, ki preveri ustreznost ocene.

•  Razred ponavlja učenec, ki si ni pridobil znanja, potrebnega za uspešno delo v višjem razredu in je bil ob koncu pouka negativno ocenjen iz enega ali več predmetov.

•  Negativno ocenjeni učenci lahko ob koncu pouka opravljajo popravni izpit, na isti dan smejo opravljati popravni izpit iz največ dveh predmetov.

•  Starši, ki želijo, da njihov otrok kljub izpolnjeni šolski obveznosti nadaljuje šolanje v šoli, o tem obvestijo razrednika.

•  O vsaki načrtovani odsotnosti učenca ( do 5 dni ) morajo starši predhodno pisno obvestiti razrednika.

•  Učenci, ki so namenoma povzročili škodo na lastnini sošolcev ali šolski lastnini, morajo povrniti ugotovljeno škodo.

•  Nacionalno preverjanje znanja se opravlja ob koncu II. triade prostovoljno, ob koncu III. triade obvezno, ob koncu I. triade nacionalnega preverjanja znanja ni.

•  Nacionalno preverjanje znanja se opravlja samo pisno. Traja lahko najmanj 45 in največ 90 minut.

•  Ob koncu 6. razreda se NPZ opravlja iz slovenščine, matematike in tujega jezika. Ob koncu 9. razreda ( v mesecu maju ) pa se NPZ opravlja iz slovenščine, matematike in iz predmeta, ki ga v mesecu marcu imenuje minister za tekoče šolsko leto.

•  Učenec in starši imajo pravico do vpogleda v ovrednotene naloge nacionalnega preverjanja znanja v prisotnosti učitelja na šoli in v roku, določenem v šolskem koledarju.

•  Dosežki učenca pri NPZ so izraženi v točkah in odstotkih. Učenci 6. razreda o svojih dosežkih prejmejo obvestilo, dosežki učenca 9. razreda pa so zapisani na zaključnem spričevalu.

Več se lahko najde v Zakonu o OŠ, ter Pravilniku o ocenjevanju in preverjanju znanja v OŠ , ki sta tudi objavljena na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.

PRIHAJAJOČI DOGODKI

KOLEDAR DOGODKOV

junij 2024
PTSČPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
« Maj   Jul »
Dostopnost